Hockey No Bills 8.5"

Size

Hockey No Bills 8.5"

8.5" x 31.91"
14.25" Wheel Base.